Metody wspomagajace naukę czytania

METODA DOBREGO STARTU MARTY BOGDANOWICZ

Założeniem Metody Dobrego Startu jest jednocześnie rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinetycznych (czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno – motorycznej. Są to funkcje, które leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania. Usprawnianie w tym zakresie, jak również kształtowanie lateralizacji (ćwiczenia ustalania ręki dominującej) i orientacji w prawej i lewej stronie ciała jest wskazana dla dzieci przygotowujących się do nauki czytania i pisania. Dzięki temu dochodzi do prawidłowego wykonywania czynności ruchowych we właściwym czasie i przestrzeni, w harmonii z czynnościami poznawczymi, w tym językowymi. Doskonalenie integracji percepcyjno – motorycznej i kompetencji językowych ułatwia naukę czytania i pisania wszystkim dzieciom.

METODA IRENY MAJCHRZAK

Odimienna Metoda Nauki Czytania jest programem edukacyjnym mającym na celu wczesne kształcenie umiejętności czytania z pełnym rozumieniem tekstu od samego początku. Odimienna, ponieważ naukę zaczynamy od imienia dziecka, które zamierzamy wprowadzić w świat pisma. Podstawowym celem programu jest stworzenie takich sytuacji edukacyjnych, w których możliwe jest wykształcenie kompetencji czytelniczych w wieku przedszkolnym. Kształcenie umiejętności czytania z pełnym rozumieniem tekstu może być realizowane w wieku od trzech do sześciu lat. Program „odimienny” zawiera taki łańcuch zajęć i gier, dzięki którym dziecko w drodze samodzielnego rozumowania odkrywa i opanowuje logikę alfabetycznego szyfru. Wszystkie ogniwa tego łańcucha nastawione są na rozwój inteligencji dziecka przez stworzenie mu warunków do samodzielnej obserwacji, dostrzegania różnic i podobieństw między różnymi elementami pisma i w efekcie do stawiania własnych hipotez i wyciągania właściwych wniosków na temat treści czytanego tekstu. Na każdym etapie stosowania tej metody stymuluje się obserwację wizualną oraz myślenie logiczne, które jak najszybciej pomaga dziecku w odkryciu, że słowo pisane jest nośnikiem tych samych treści co słowo mówione oraz, ze kompozycja literowa danego słowa zależy od jego kompozycji fonetycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

niepubliczne przedszkole w Środzie Wielkopolskiej